Animal Hospital of Chetk/North (Rice Lake)

941 24 1/2 Street
Chetek, WI 54728

(715)859-6650

www.animalhospitalofchetek.com